Studiju programmas mērķis:

ir sagatavot augsti kvalificētus ekspertus (speciālistus) un pētniekus analītiskajam un vadošajam darbam publiskajā un privātajā sektorā, kuri spēj radīt jaunas zināšanas uzņēmējdarbībā un ekonomikā Latvijas, Eiropas un globālājā pētniecības telpā. Kopīgā studiju programma paredz padziļināti apgūt dizaina un vizionāro domāšanu, daudznozaru pieeju, spēju izprast tautsaimniecības attīstību, organizāciju pārvaldību un indivīda uzvedību, pētījumos balstītu lēmumu pieņemšanu, attīstīt noturību, lai mērķtiecīgi darbotos pētniecībā un inovāciju īstenošanā uzņēmējdarbībā un ekonomikas viedā izaugsmē.

Studiju programmu īsteno 3 augstskolu konsorcijs: Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola.

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Zinātnes doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Ph.D.)

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027.gada 14.oktobrim.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2023./2024.AK.G.

5

STUDIJU MAKSA 2023./2024.AK.G.

4550 EUR

STUDIJU ILGUMS

3 gadi

VALODA

latviešu vai angļu

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā**

Iespējamā promocijas darba izvērsts pieteikums, ietverot problēmas formulējumu, galvenās aktualitātes, atziņas par pētāmo tēmu literatūrā, teorētiskais pamatojums, pētījuma mērķi, provizoriskā pētījuma darba gaita un metodes (vēlams vizualizēt) divu līdz trīs lapu apjomā

Pārrunas

 

**Ja iepriekš iegūtā izglītība nav iegūta sociālajās zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā, pretendentam MK noteikumos Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā ir jāapliecina darba pieredze/neformālā izglītība, kas atbilst LKI 7. līmenim noteiktajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Reģistrējoties studijām ViA uzņemšanas komisijā, reflektants aizpilda pieteikuma anketu un iesniedz šādus dokumentus*:

  • Iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • zinātnisko publikāciju sarakstu un publikāciju kopijas (ja tādas ir);
  • iespējamā promocijas darba pieteikumu problēmas formulējuma līmenī (ne vairāk kā divas līdz trīs A4 formāta lapas);
  • pases vai identifikācijas kartes (eID) kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • kvīti par reflektanta reģistrācijas maksas samaksu;
  • CV (Europass formas);
  • angļu valodas zināšanu apliecinājums.**

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

*Ja reflektants dokumentus personīgi nevar iesniegt, to var izdarīt persona, kurai ir izsniegta notāra apliecināta pilnvara.

*Ja reflektants ieguvis iepriekšējo izglītību ārvalstīs, viņam jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības atbilstību Noteikumu prasībām.

**sertifikāts vai starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts valodas prasmi apliecinošs dokuments, kas apliecina studiju programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī. Ja iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams.

Pieteikšanās studijām

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS, reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā DreamApply.

Dokumentu reģistrācija doktora studiju programmās – EUR 20,00 par studiju programmu

ViA Rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592
Banka - Valsts kase
Kods - TRELLV22
Konta Nr.: LV38TREL9150130000000

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003    

Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk norādītā parauga:  21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām

 

Papildu informācija par uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju administrēšanas grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]