Studiju programmas saturs
Vadība

Organizāciju stratēģiskā vadība , Ilgtspējīgas sadarbības attīstības plānošana un vadība ,Korporatīvās un publiskās finanses,Cilvēkresursu attīstība, Korporatīvā atbildība un ētika Projektu vadības stratēģijas un rīki, Organizāciju psiholoğija, Biznesa procesu imitāciju modelēšana, Modernās loğistikas sistēmas, Globālais mārketings un klientu attiecību vadība.

Biznesa vide

Uzņēmējdarbības vide, Starptautiskā tiesiskā vide, ES politika uzņēmējdarbībā, Reklāmas tendences, E-komercija un E-bizness(E-biznesa tehnoloģijas), Komunikācija starptautiskajā biznesā, Sociālie tīkli biznesa vidē, Organizācijas ārējā komunikācija,Viedās tehnoloģijas un datu drošība.

PRAKSE

Prakses mērķis ir pielietot studiju procesā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrēta uzņēmuma vai organizācijas problēmu risināšanā. Prakses tiek plānotas Latvijas vai ārvalstu institūcijās un uzņēmumos.

Maģistra prakse (6 nedēlas)- 2.semestrī

Kvalifikācijas prakse (20 nedēļas)- 3.semestrī ,ja studiju ilgums 2 gadi

PĒTNIECĪBA

Integrētās pētījumu metodes

Maģistra darbs