Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

Izsoles
VIRTUĀLĀS REALITĀTES PLATFORMA CELTNIECĪBAS NOZARES DARBINIEKU DROŠĪBAS APMĀCĪBĀM “SAFESCAFF”

ENG below

IZSOLE: Projekta rezultātā radītā intelektuālā īpašuma pārdošana Vidzemes Augstskolā (ViA) notiek saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 39.5 pantu. 

ViA izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma, kuru veido viena intelektuālā īpašuma izstrāde – “Virtuālās realitātes platformas celtniecības nozares darbinieku drošības apmācībām “SafeScaff”” tehnoloģija un saistītie intelektuālā īpašuma blakusobjekti, izsoli. 

ATVASINĀMĀ OBJEKTA PĀRSKATS:

Īss Safescaff apraksts

Izsoles objekts: sastāv no vienas intelektuālā īpašuma objektu kopums, turpmāk - intelektuālā īpašuma objekts (IĪO), kas radīts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas” P&A 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2020/64 ietvaros. 

  •  Izsoles pamatobjekts – “Virtuālās realitātes platformas celtniecības nozares darbinieku drošības apmācībām (turpmāk – “VR platforma” vai SafeScaff)” ar aprakstošo informāciju;  

  • Ar izsoles pamatobjektu saistītie blakusobjekti – SafeScaff vizuālās identitātes elementi un mājaslapa.

IZSOLĀMĀ SafeScaff produkta sastāva objektu uzskaitījums 

  1. Virtuālās realitātes risinājums Meta Quest 2 platformai

          1.1. VR platformas risinājums (pamatkods un darba versija) ar projekta ietvaros izstrādāto funkcionalitāti uzstādīšanai Meta Quest 2 platformā. 

          1.2. Risinājuma tehniskā dokumentācija 

                    1.2.1. Risinājuma sistēmas funkcionalitātes un uzbūves apraksts 

                    1.2.2. Risinājuma lietošanas pamācība 

                    1.2.3. Risinājuma starp-platformu savietojamības apraksts 

  1. VR platformas vizuālās identitātes elementi 

          2.1. SafeScaff logotips (drukai pielāgoti failu tipi) 

          2.2. SafeScaff publicitātes prezentāciju veidne 

          2.3. SafeScaff produkta oficiālā mājaslapa 

 

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt no 2023.gada 24.februāra līdz 2023.gada 14.marta plkst.17.00

Izsoles rezultātu atvēršana notiks 2023.gada 15.martā plkst.10.00 platformā Teams

 

Detalizētāku informāciju par produktu un sākotnējo komercializācijas stratēģiju var sniegt 
projekta kontaktpersona:  

  • Atslēgas vārdi: Scaffolding, Work safety, VR training 
  • Pētījumu veica: Vidzemes Augstskolas Virtuālās realitātes laboratorijas komanda; 
  • Kontakta telefons: +371 263 28749  
  • Kontakta e-pasts: [email protected]

 

AUCTION: The sale of intellectual property resulting from the project at Vidzeme University of Applied Sciences (VUAS/ViA) shall take place in accordance with Section 39.5 of the Law on Scientific Activity. 

VUAS/ViA announces a written auction of intellectual property consisting of  a single intellectual property — “Virtual Reality training platform for safety education of personnel in the construction industrySafeScaff” technology and related adjacent intellectual property. 

  

OVERVIEW OF AUCTION OBJECT :   

Short SafeScaff Description

Auction object:  

consists of set of intellectual property objects, hereinafter referred to as the “Intellectual Property” created under the European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.2.1. Specific support goal “To Increase the Private Sector Investments R&D”; measure 1.2.1.2. “Support for Improvement of Technology Transfer System” “Industry‑Driven Research” KC-PI-2020/64. 

  • The main object of the auction — “Virtual Reality training platform for safety education of personnel in the construction industrySafeScaff  (hereinafter referred to as “VR Platform” or SafeScaff)” with descriptive information; 

  • Adjacent objects related to the main object — Visual identity elements and homepage of SafeScaff, 

  Application for participation in auction can be found here: Participation Application

List of compositional objects of the SafeScaff product TO BE AUCTIONED  

         1. Virtual Reality Solution for Meta Quest 2 Platform  

          a. VR platform solution (source-code and build version) with the functionality developed within the project framework for use with the Meta Quest 2 platform ar projekta ietvaros izstrādāto funkcionalitāti uzstādīšanai Meta Quest 2 platformā.  

          b. Technical documentation  

                    i. Description of the functionality and build structure of the solution system    

                    ii. Solution User Guide  

         2. Visual identity elements of the VR platform 

            a. Safescaff logo (custom publishing file types)  

            b. Safescaff publicity presentation template  

            c. Official Safescaff product homepage 

An application for participation in the auction may be submitted from 24th February until 14th March 2023 17.00 PM (EET)

The opening of the auction results will take place on 15 March 2023 at 10.00 AM (EET)  on the Teams platform

 

More detailed information about the product and initial commercialization strategy can be provided by the project contact person:   

 

 

Nolikums bez pielikumiem izsolei 24.02.2023.

Pieteikums izsolei

Participation Application

Atsavināšanas līguma sagatave

Konfidencialitātes līgums

Izsoles objekts un vizuālā identitāte

SafeScaff Product content description

SafeScaff_Product_Manual

+ vairākaizvērt
Citas iepirkumu procedūras
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Vidzemes Augstskolas vajadzībām
ViA 2019/7-10/02

Vidzemes Augstskola izsludina cenu aptauju "Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Vidzemes Augstskolas vajadzībām" - Skolēnu pētniecisko darbu konferencei 2019.gada 8.martā.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019.gada 25.janvārim plkst.10.00.

Sīkāka informācija par cenu aptauju atrodama nolikumā.

Nolikums

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Servera iegāde Access Data FKT programmai projekta "Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija" ietvaros; Purchase of a server for Access Data FKT programme
ViA 2019/7-10/01-ERAF

Vidzemes Augstskola izsludina iepirkumu  "Servera iegāde Access Data FKT programmai projekta "Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija" ietvaros", identif. nr. ViA 2019/7-10/01-ERAF.

Purchase of a server for Access Data FKT programme in the framework of the project „STEM modernization at Vidzeme University of Applied Sciences”

Sīkāka informācija par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama iepirkuma nolikumā un tā pielikumos.

More detailed information about Procurement procedures and submitting can be found in the procurement regulations and its annexes.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2019.gada 16.janvārī.

Paziņojums ievietots pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā ( EIS).

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019.gada 19.februārim plkst.10.00.

Tenders must be submitted by February 19, 2019, 10.00 o'clock.

Nolikums

Procurement REGULATIONS - eng

Access Data v6.3 dokumentācija

Papildinformācija pretendentiem 18.01.2019.

Papildinformācija pretendentiem 22.01.2019.

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas un Multimediju laboratorijas aprīkojuma un iekārtu iegāde
ViA 2018/7-10/08-ERAF

Vidzemes Augstskola izsludina iepirkumu "Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas un Multimediju laboratorijas aprīkojuma un iekārtu iegāde  projektu "Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai" un "Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija" ietvaros". Identifikācijas nr. ViA 2018/7-10/08-ERAF.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2018.gada 17.decembrī.

Sīkāka informācija  par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama iepirkuma nolikumā un pielikumos.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019.gada 9.janvārim plkst.10.00.

Nolikums

Noslēguma ziņojums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

+ vairākaizvērt
Atklātie konkursi
Energoefektivitātes paaugstināšana Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25a, Valmierā
ViA 2018/7-10/03-ERAF

Vidzemes Augstskola izsludina atklātu konkursu "Energoefektivitātes paaugstināšana Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25a, Valmierā", identif. nr. ViA 2018/7-10/03-ERAF.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2018.gada 27.martā.

Sīkāka informācija par atklātā konkursa piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama Nolikumā un pielikumos.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 25.aprīlim plkst.12.00.

Nolikums

1.Pielikums -Tehniskā specifikācija

Papildinformācija pretendentiem 12.04.2018.

1.pielikums  Būvdarbu apjomi-precizēts

Papildinformācija pretendentiem 19.04.2018.

1.pielikums Būvdarbu apjomi -precizēts

Protokols

Noslēguma ziņojums

Līgums

Vienošanās

 

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Telpu uzkopšana ēkās Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10, Valmierā
ViA 2018/7-10/07

Vidzemes Augstskola izsludina iepirkumu "Telpu uzkopšana ēkās Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10, Valmierā",

identif. nr. ViA 2018/7-10/07.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2018.gada 30.novembrī.

Sīkāka informācija par iepirkuma iesniegšanas kārtību un norisi atrodama iepirkuma nolikumā.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 14.decembrim plkst.10.00.

 

Nolikums

Noslēguma ziņojums

Līgums

 

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas aprīkojuma un iekārtu iegāde
ViA 2018/7-10/06-ERAF

Vidzemes Augstskola izsludina iepirkumu "Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas aprīkojuma un iekārtu  iegāde projektu "Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās  un inovatīvās  kapacitātes stiprināšanai un "Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija" ietvaros,

Identifikācijas nr. ViA 2018/7-10/06-ERAF.

Sīkāka informācija par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama iepirkuma nolikumā un pielikumos.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 5.novembrim, plkst.13.00.

Nolikums

Noslēguma ziņojums

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar paredzamo līgumcenu līdz 10 000 EUR
Akumulatoru bateriju nomaiņa (Riello MTD 40k)
ViA 2018-14/C

Vidzemes Augstskola izsludina cenu aptauju "Akumulatoru bateriju nomaiņa ( Riello MTD 40k).

Sīkāka informācija par piedāvājuma iesniegšanas kārtību un prasībām atrodama "Informācija par cenu aptauju" (skat.zemāk).

Piedāvājumus cenu aptaujai iesniegt līdz 2018.gada 4.jūlijam plkst.13.00.

 

Informācija par cenu aptauju

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar paredzamo līgumcenu līdz 10 000 EUR
Nepārtrauktās elektroapgādes iekārtas (Riello MTD 40k) tehniskā apkope
ViA 2018-13/C

Vidzemes Augstskola izsludina cenu aptauju "Nepārtrauktās elektroapgādes iekārtas ( Riello MTD 40k) tehniskā apkope".

Sīkāka informācija par piedāvājuma iesniegšanas kārtību un prasībām atrodama "Informācīja par cenu aptauju" ( skat. zemāk).

Piedāvājumus cenu aptaujai iesniegt līdz 2018.gada 4.jūlijam plkst.13.00.

 

Informācija par cenu aptauju

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Vieglās automašīnas iegāde operatīvajā līzingā
ViA 2018/7-10/04

Vidzemes Augstskola izsludina iepirkumu "Vieglās automašīnas iegāde operatīvajā līzingā ", identif. nr.ViA 2018/7-10/04.

Sīkāka informācija par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama Nolikumā un tā pielikumos (skat. zemāk).

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2018.gada 5.jūnijā.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 18.jūnijam plkst.12.00

 

Nolikums

Lēmums

Līgums

+ vairākaizvērt