Studiju programmas saturs
STUDIJU PROGRAMMAS PAMATSATURS

Studijas piedāvā gan padziļinātas teorētiskas zināšanas, gan arī prasmes kā praktiski attīstīt konkurētspējīgu uzņēmējdarbības un galamērķu vadību vietējā un starptautiskā mērogā, īpaši Ziemeļvalstu – Baltijas valstu kontekstā. Studijās liela uzmanība pievērsta tam, kā strauji mainīgos apstākļos, kurus raksturo krīzes un citas grūtības, atjaunot uzņēmumu un galamērķu darbību. Tāpat nozīmīgu vietu programmā ieņem gan dažādas digitālās prasmes un to daudzveidīga pielietošana sākot no uzņēmējdarbības datu analīzes un prognozēšanas līdz produkta veidošanai un mārketingam, gan arī personības attīstība un  vadītāja spēju pilnveide.

Maģistra studiju programma nodrošina iespēju iegūt zināšanas, kas nepieciešamas mūsdienu mainīgajā vidē un rada iespējas studiju laikā meklēt risinājumus saviem profesionālās darbības izaicinājumiem. Nodarbības norisinās gan tiešsaistē, gan klātienē - reizi semestrī notiek intensīvās studiju nedēļas, pārējā laikā attālinātas studijas tiek kombinētas ar mācību braucieniem Latvijā un praktiskajām nodarbībām, kā arī neatņemama studiju sastāvdaļa ir mācību ekskursija Ziemeļvalstu – Baltijas valstu reģionā. Tas atļauj studijas ērti savienot ar darbu vai biežu atrašanos ārvalstīs. Intensīvo nedēļu un mācību ekskursiju apmeklējums klātienē nav obligāts, bet ļoti rekomendējams. Ar starptautisko ceļošanu saistītos izdevumus studējošajiem sedz Vidzemes Augstskola. Studijas notiek latviešu un angļu valodā.                                                  

Kāpēc izvēlēties studiju programmu Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai?

  • Programma veidota sadarbībā ar tūrisma profesionāļiem un ekspertiem Latvijā un Somijā, un balstīta aktuālā darba tirgus vajadzību analīzē;
  • Studiju saturs cieši saistīts ar praktisko darbību tūrisma, viesmīlības un ar to saistītajās brīvā laika pavadīšanas jomās, un programmā plaši pielietota uzņēmējdarbības gadījumu analīze, kas sasaista teorētiskās zināšanas ar profesionālo prasmju attīstību;
  • Labāko pieredžu un zināšanu pārnesi no Ziemeļvalstīm un Baltijas nodrošina  vairāku reģiona valstu docētāji un nozares profesionāļi.

Tūrisms un atpūtas pakalpojumi ir nozares, kas ļoti pakļautas apkārtējās vides ietekmei un nesenā Covid-19 pandēmija un ģeopolitiskie satricinājumi ieviesuši nozīmīgas pārmaiņas. Organizācijām un galamērķiem ne vien jāspēj atjaunot un pielāgot savu darbību mainīgajiem apstākļiem, bet arī ieviest inovācijas, kas nav iespējams neatjaunojot konkurētspēju. Lai atkal atgūtu iepriekšējo tirgus daļu un peļņu vai to palielinātu, ar tūrisma un atpūtas pakalpojumiem saistīto organizāciju vadītājiem nepieciešamas stratēģiskās, mārketinga, krīžu un risku vadības kompetences, izpratne par produktu un pakalpojumu pārdošanu, globālu norišu ietekmi uz organizācijas un vietas attīstību. Savukārt tūrisma galamērķiem jāspēj vadīt un izmantot savus resursus efektīvi, lai atgūtu vietu tirgū. Vidzemes Augstskolas studiju piedāvājums atbilst šīm aktuālajām vajadzībām un piedāvā izglītību, kas sagatavos speciālistus ar prasmēm: 

  • Stratēģiskajā vadībā un mārketingā 

  • Konkurētspējas un riska vadība 

  • Uzņēmējdarbības datu vadība un digitalizācija 

  • Produktu dizains un pārdošana 

 

Izvēles kursi

Informācija tuvākajā laikā tiks papildināta.