Studiju programmas mērķis:

Veicināt informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares attīstību un veidot konkurētspējīgu starptautiska līmeņa jauno zinātnieku paaudzi, kas spētu ieviest tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, panākot ražotās produkcijas un pakalpojumu augstu kvalitāti, kā arī veicinātu konkurenci akadēmiskā personāla vidū, sekmējot paaudžu maiņu Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās.

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Zinātnes doktora grāds Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) Inženierzinātnēs un tehnoloģijās

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2029.gada 24. oktobrim.

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Maģistra grāds sociotehnisku sistēmu modelēšanā vai informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnē vai citās dabas zinātnēs**

Iespējamā promocijas darba pieteikumu problēmas formulējuma līmenī (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas). Paredzemā promocijas darba tematikai ir jāatbilst zinātnes apakšnozarei un doktora studiju programmas pielietojuma videi

Pārrunas.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2023./2024. AK.G.

4

STUDIJU MAKSA 2023./2024. AK.G.

EUR 8800

STUDIJU ILGUMS

3 gadi

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Reģistrējoties studijām ViA uzņemšanas komisijā, reflektants aizpilda pieteikumu un iesniedz šādus dokumentus:

 • Iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 • zinātnisko publikāciju sarakstu un publikāciju kopijas (ja tādas ir);
 • iespējamā promocijas darba pieteikumu problēmas formulējuma līmenī (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas);
 • pases vai identifikācijas kartes (eID) kopiju, uzrādot oriģinālu;
 • kvīti par reflektanta reģistrācijas maksas samaksu.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

  *Ja reflektants dokumentus personīgi nevar iesniegt, to var izdarīt persona, kurai ir izsniegta notāra apliecināta pilnvara.

  *Ja reflektants ieguvis iepriekšējo izglītību ārvalstīs, viņam jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības atbilstību Noteikumu prasībām.

  Promocijas darbs

  DACE AIZSTRAUTA tēma "Integrētais tehnoloģiju pieņemšanas un ilgtspējas novērtēšanas modelis".

  Zinātnes nozare, apakšnozare - Informācijas tehnoloģijas, sistēmu analīze, modelēšana, projektēšana

  Zinātniskais vadītājs - Prof., Dr.sc.ing. Egils Ginters

  Aizstāvēšanas gads - 2019

  Darbs tiešsaistē apskatāms šeit

   

  MADARA PRATA (PRATT) tēma “Tehnoloģiskais risinājums komunikācijai attālinātā darba vidē motivācijas un apmierinātības veicināšanai”.

  Zinātnes nozare - Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē

  Zinātniskais vadītājs – Prof., Dr.paed. Sarma Cakula

  Aizstāvēšanas gads – 2022

  Darbs tiešsaistē apskatāms šeit 

   

  OSKARS JAVA tēma “Imitējošās modelēšanas un sensoru sistēmas pielietošana ekosistēmas pārvaldīšanai”.

  Zinātnes nozare - Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē

  Zinātniskais vadītājs – Prof., Dr.oec. Juris Binde

  Aizstāvēšanas gads – 2022

  Darbs tiešsaistē apskatāms šeit

  Pieteikuma anketa

  ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS, reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā DreamApply.

  Dokumentu reģistrācija doktora studiju programmās – EUR 20,00 par studiju programmu

  ViA Rekvizīti:

  Vidzemes Augstskola
  Cēsu iela 4, Valmiera
  Reģ.nr. LV90001342592
  Banka - Valsts kase
  Kods - TRELLV22
  Konta Nr.: LV38TREL9150130000000

  Banka: AS Swedbank
  Kods: HABALV22
  Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

  Banka: AS Citadele banka
  Kods: PARXLV22 Konta
  Nr.: LV74PARX0006876240003    

  Banka: AS DNB banka
  Kods: RIKOLV2X
  Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

  Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk norādītā parauga:  21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām

   

  Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
  ViA Studiju administrēšanas grupa
  Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
  T.: 26182255
  E: [email protected]