Studiju programmas saturs
Nozares pamatkursi

Mikroekonomika, Makroekonomika, Ievads uzņēmējdarbībā, Uzņēmējdarbības tiesības, Projektu vadība, Mārketings, Finanšu grāmatvedība , Vadības psiholoğija, Starptautiskā ekonomika un bizness, Matemātika ekonomistiem , Pētījumu metodoloğija, Statistika un statistikas datu apstrāde,Biznesa plans, Ekonomikas vēsture, Biznesa komunikācija, Biznesa ētika, Angļu valoda ekonomistiem.

Nozares profesionālās specializācijas kursi

Mārketinga stratēģijas, Cilvēkresursu vadība, Vadības grāmatvedība, Loģistika, Kvalitātes vadības sistēmas, Investīciju un risku vadība, Stratēģiskā vadīšana, Organizāciju pārvaldība, Finanšu vadība, Reģionālā ekonomika, Otrā svešvaloda.

Izvēles kursu modeļi

Modulis Mārketinga vadība : Digitālais mārketings ,Zīmolu izstrāde un vadība starptautiskajā tirgū,Reklāma, Eksporta mārketinga principi un rīki

Modulis Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vadība: E –komercija, Pārdošana un klientu apkalpošana, Veikalvedība

Modulis Finanšu vadība : Audits, Nodokļi, Finanšu instrumenti

Modulis Inovācijas laboratorija: Līderība un biznesa procesu arganizācija zināšanu laikmetā, Starpkultūru komunikācija, Inovācijas vadība, Proaktivitāte un radošums

PRAKSE

Prakse notiek uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs un organizācijās pieredzējušu speciālistu vadībā Latvijā, kā arī ārvalstīs Erasmus + programmas ietvaros. Prakses mērķis ir studiju procesa ietvaros radīt iespēju studentam praktizēties uzņēmuma vadītāja profesijai nepieciešamo prasmju un kompetenču apguvē reālā biznesa vidē.

Studiju programma paredz trīs prakses :

2.kursā - 6 nedēlas,

3. kursā - 6 nedēļas,

4.kursā Pirmsdiploma prakse - 8 nedēļas