Studiju programmas saturs
Apvienojot divas studiju programmas:

Pirmajā un otrajā studiju gadā, studentiem dota iespēja izzināt tūrisma un atpūtas nozares pamatus un izvērtēt savu nākotnes izvēli vienā no programmas piedāvātajām specializācijām: "Viedā tūrisma uzņēmējdarbība" un "Tūrisma pasākumu pieredzējuma dizaineris".

Pēc otrā kursa, studenti var padziļināti apgūt sev piemērotāko virzienu, izmantojot atbilstošās prakses iespējas. Studiju kursu ietvaros studenti varēs piedalīties mācību ekskursijās, apmeklēt nozares profesionāļu un ārvalstu viesdocētāju lekcijas.

Prakse un studijas ārvalstīs ir neatņemama studiju programmas sastāvdaļa.

Nozares pamatkursi

Tūrisma pamati, Ceļotāju psiholoğija un motivācija, Starpkultūru komunikācija tūrismā, Viesmīlība, Tūrisma produkts, Tūrisma projektu vadība, Tūristu grupu organizēšana un vadība, Aktīvā tūrisma vadība, Tūrisms un vides aizsardzība, Tūrisma ğeogrāfija, Latvijas dabas tūrisma ğeogrāfija, Kultūras vēsture un tūrisms, Latvijas vēsture, kultūra un ģeogrāfija, Svešvalodas (angļu, krievu, vācu, franču, ķīniešu), Publiskā runa, Ievads tūrisma studijās, Kultūras vēsture un tūrisms, Civilā aizsardzība, Radošums un proaktivitāte, Starpkultūru komunikācija tūrismā, Pasākumu plānošana un organizēšana

DOMĀŠANAS PLAŠUMS

Pētījumu metodoloğija tūrisma un atpūtas nozarē,  Problēmu risinājumu projekts, gada projekti un bakalaura darbs.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Ievads uzņēmējdarbībā, Finanšu vadības pamati, Uzņēmuma stratēğija, Uzņēmējdarbības tiesības, Tūrisma tirgvedība, Cilvēkresursu vadība, Tautsaimniecība ES kontekstā, Pārdošanas prasmes

PRAKSE

Studenti iziet prakses tūrisma organizācijās visā Eiropā. Apgūst ceļojumu plānošanas un vadīšanas prasmes, dodoties mācību ekskursijās Latvijā un uz Ziemeļvastīm. Praksē tiek attīstītas viesmīlības prasmes un iemaņas strādāt ar rezervēšanas sistēmām. Daudziem studentiem prakses vietas kļūst par nākamajām darba vietām.