Kāpēc studēt "Mediju un informācijas pratību"?

Vienīgā šāda veida programma latviešu un angļu valodā Eiropā
(saturiski līdzīgas programmas tiek piedāvātas tikai ASV).

Starpdisciplināra programma: papildu komunikācijas zinātnes tematiem
studenti iegūs izpratni par aktuāliem sociāliem, kultūras, ekonomiskiem,
politiskiem un vēsturiskiem procesiem. Studenti iegūs zināšanas par
indivīda domāšanu, uztveri, lēmumu pieņemšanu, dažādiem sabiedrības
viedokļa un uzvedības ietekmēšanas paņēmieniem gan vēsturē, gan
mūsdienās, izpratni par indivīdu, sabiedrības un tehnoloģiju
mijiedarbības ekonomiskajiem, politiskajiem un sociālajiem aspektiem,
mediju ekonomiskās funkcionēšanas loģiku, medijiem kā uzņēmējdarbības
veidu, prasmes transmediāla satura radīšanai un izplatīšanai.

Inovatīvas studiju metodes: Programmas saturā uzsvars likts uz
teorētisko zināšanu aprobāciju praktiskā vidē ar simulāciju, stratēģisko
spēļu, prakšu un citu aktīvo studiju metožu palīdzību.

Drošība ir kļuvusi par plašu un sarežģītu jēdzienu, un mums kā indivīdiem, kā arī valstu un organizāciju pārstāvjiem ir svarīgi būt kompetentiem jautājumos, kas saistīti ar mediju pratību, stratēģisko komunikāciju, tehnoloģijām un kiberdrošību.