Lēmējinstitūcijas

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ViA augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kuru ievēl uz 2 gadiem. Satversmes sapulce sastāv no 40 personām, no kurām 24 pārstāvji tiek ievēlēti no akadēmiskajos amatos ievēlētā akadēmiskā personāla locekļiem, 8 pārstāvji tiek ievēlēti no vispārējā personāla locekļiem, un 8 pārstāvji tiek ievēlēti no pilna laika studējošo vidus.

Satversmes sapulces priekšsēdētāja: Dr.psych., Mg.math., asociētā profesore Vineta Silkāne
Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece: Mg.sc.soc., lektore Ilze Grīnfelde

Satversmes sapulces sastāvs

Ar Vidzemes Augstskolas Satversmi, Satversmes sapulces un vēlēšanu nolikumu iespējams iepazīties dokumentu sadaļā

 


 

Vidzemes Augstskolas padome

Vidzemes Augstskolas padomes sastāvs:

ViA Padomes priekšsēdētājs, Dr.rer.pol. Arnis Sauka  – izvirzīts un apstiprināts amatā ar 2022.gada 31.janvāra Latvijas Valsts prezidenta vēstuli Nr.25 “Par valsts augstskolas padomes locekļa izvirzīšanu” saskaņā ar Augstskolu likuma 14.1 panta astotās daļas 2.punktu.

ViA Padomes locekļi:
Dr. hist. Gatis Krūmiņš  – apstiprināts amatā ar ViA Senāta 2022.gada 26.janvāra lēmumu.
Mg.sc.soc., Mg.oec. Inese Ebele – apstiprināta amatā ar ViA Senāta 2021.gada 22.decembra lēmumu.
Mg.sc.pol., Mg.sc.ing. Dace Ljusa – Ministru kabineta virzīta kandidāte, 2022.gada 15.februāra Ministru kabineta rīkojums Nr. 100 “Par Ministru kabineta virzītu Vidzemes Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu”.
Mg.oec. Andris Puriņš – Ministru kabineta virzīts kandidāts, 2022.gada 15.februāra Ministru kabineta rīkojums Nr. 100 “Par Ministru kabineta virzītu Vidzemes Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu”.

Ar Vidzemes Augstskolas Padomes nolikumu iespējams iepazīties dokumentu sadaļā

 


 

 

Akadēmiskā šķīrējtiesa

Akadēmiskā šķīrējtiesa ir ViA institūcija, kas izveidota strīdu izskatīšanai starp ViA amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā arī studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumu izskatīšanai par ViA Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem. Akadēmiskā šķīrējtiesa sastāv no 3 locekļiem, no kuriem 2, aizklāti balsojot, ievēl Satversmes sapulce no akadēmiskajos amatos ievēlētā akadēmiskā personāla vidus, un 1 ievēl studējošo pašpārvalde no pilna laika studējošo vidus.

Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvs

Akadēmiskā personāla pārstāvji:

1. Mg.geogr., lektore Iveta Druva Druvaskalne,
2. Mg.paed., lektore Vija Melbārde.

Studējošo pārstāvis Akadēmiskajā šķīrējtiesā:
Ervīns Boikovs

Ar Vidzemes Augstskolas Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu iespējams iepazīties dokumentu sadaļā

 

Akadēmiskās ētikas komisija

Akadēmiskās ētikas komisija ir koleģiāla institūcija, kas veicina izpratni un konsultē ViA studentus un docētājus par akadēmiskās un pētnieciskās ētikas jautājumiem un izskata ViA studējošo un akadēmiskā personāla akadēmiskās un pētījumu ētikas pārkāpumus.

Akadēmiskās ētikas komisijas sastāvs

Akadēmiskās ētikas komisija ar 31.08.2022. Senāta lēmumu Nr.8/1.1 apstiprināta uz diviem gadiem (līdz 31.08.2024.) šādā sastāvā:

 • Vineta Silkāne (Sabiedrības zinātņu fakultātes asociētā profesore, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniece);
 • Linda Lancere (Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta pētniece);
 • Ervīns Boikovs (studiju programmas "Biznesa vadība" 2.kursa students).

Ar Vidzemes Augstskolas Akadēmiskās ētikas nolikumu iespējams iepazīties dokumentu sadaļā

 


 

 

Vēlēšanu komisija

Vēlēšanu komisija organizē Satversmes sapulces vēlēšanas.

Vēlēšanu komisijas sastāvs
 • Mg.geogr., lektors Ilgvars. Ābols, 
 • Dr.sc.administr., docente Agita Šmitiņa, 
 • Mg. admin., lektore Zane Kudure, 
 • Mg.sc.soc. Inita Sakne.

.

 

 

 

Senāts

Senāts ir  koleģiāla Vidzemes Augstskolas augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par ViA izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts regulē ViA akadēmiskās, radošās un zinātniskās darbības jomas.

Senāts sastāv no 15 senatoriem: 11 akadēmiskā personāla pārstāvjiem, trim studējošo pārstāvjiem un rektora.

Senāta pilnvaru termiņš ir trīs gadi.
Senāta sēdes notiek katra mēneša ceturtajā trešdienā. Tajās drīkst piedalīties jebkurš students un augstskolas darbinieks.

Senāta priekšsēdētājs: Oskars Java (oskars.java[at]va.lv)
Senāta priekšsēdētāja vietniece: Ilze Grīnfelde (ilze.grinfelde[at]va.lv)
Senāta sekretāre: Evija Lubņevska (evija.lubnevska[at]va.lv)

Senāta sastāvs

Senāta ietvaros darbojas trīs pastāvīgās komisijas:

 1. Izglītības komisija;
  Zinātnes komisija;
  Attīstības jautājumu komisija.

Ar Vidzemes Augstskolas Senāta nolikumu iespējams iepazīties dokumentu sadaļā

 


 

Revīzijas komisija

Revīzijas komisija pārbauda ViA finansiālo un saimniecisko darbību atbilstību ViA Satversmes un institūciju lēmumiem, kā arī Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Vairāk informācijas šeit (te būs saite) Revīzijas komisija veic iekšējās revīzijas uzdevumus. Tā pārbauda ViA finansiālo un saimniecisko darbību atbilstību ViA Satversmes un institūciju lēmumiem, kā arī Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Revīzijas komisija saskaņā ar ViA Satversmi trīs cilvēku sastāvā tiek ievēlēta uz diviem gadiem.

Revīzijas komisijas sastāvs

Akadēmiskā personāla pārstāvji:

 • Mg.sc.soc., lekt. Liene Ločmele,
 • Dr.phil. (PhD), doc. Linda Veliverronena.

Studējošo pārstāvis:

Estere Loreta Ābeltiņa

Ar Vidzemes Augstskolas Revīzijas komisijas nolikumu iespējams iepazīties dokumentu sadaļā

 


 

Fakultāšu Domes

Vidzemes Augstskolas fakultāšu Domes ir koleģiālas lēmējinstitūcijas fakultāšu akadēmiskās, zinātniskās un pētnieciskās darbības nodrošināšanai.

Inženierzinātņu fakultātes Domes sastāvs
Sabiedrības zinātņu fakultātes Domes sastāvs

VIA akadēmiskās, administratīvās un zinātniskās struktūrvienības

Zinātniskie institūti

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI) ir Vidzemes Augstskolas zinātniska struktūrvienība un aģentūras “Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts” (aģentūra kopš 2013. g.) tiesību un saistību pārmantotāja. Institūts izveidots ar ViA Senāta 2015. gada 16. decembra lēmumu Nr. 1.

HESPI tīmekļa vietne

Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts ir dibināts 2006. gada jūlijā.

 


 

Zināšanu un tehnoloģiju centrs (ZTC)

ZTC veic augstskolas intelektuālā potenciāla, tehnoloģiju un inovāciju pārnesi uz tautsaimniecību un veicina mūžizglītības pieejamību Vidzemes reģionā. ZTC misija ir stiprināt trīspusēju sadarbību starp augstskolu, industriju un pašvaldību institūcijām ar kopīgu mērķi veicināt inovāciju, konkurētspēju un vispārēju reģionālo un ekonomisko attīstību.

ZTC mājas lapa

Vidzemes Augstskolas fonds

ViA Fonda mērķis ir veicināt izcilību, inovācijas, zināšanu pārnesi un konkurētspēju augstākajā izglītībā, zinātnē un pētniecībā, mūžizglītībā un citās jomās Vidzemes Augstskolā, tādējādi sekmējot Vidzemes un Latvijas attīstību.

ViA Fonda uzdevumi:
- piesaistīt, uzkrāt un pārvaldīt mantu, tai skaitā Eiropas Savienības līdzfinansējumu;
- piešķirt stipendijas, apbalvojumus un citus piešķirumus ViA Fondam atbilstošās jomās;
- organizēt pasākumus ViA Fonda mērķa sasniegšanai;
- veikt citu darbību, kas vērsta un nodibinājuma mērķa sasniegšanu.

ViA Fondā ir tikusi veicināta sadarbība ar potenciālajiem ziedotājiem, rezultātā sekmējot Fonda mērķa sasniegšanu un nodrošinot stipendijas zinātkāriem un talantīgiem Vidzemes Augstskolas studentiem, kā arī tiem Vidzemes Augstskolas studentiem, kuri ieinteresēti iesaistīties ar augstskolas atpazīstamību veicinošos projektos.

ViA Fonda statūti

E-pasts: [email protected]

ViA Fonda direktors
Edmunds Jansons
E-pasts: [email protected]
26328749

Nodibinājums "Vidzemes Augstskolas Fonds"
Cēsu iela 4, Valmiera LV-4201
Reģ. nr. 40008142412
SWEDBANK konts ziedojumiem: LV32HABA0551029910264

 

Vidzemes Augstskolas Padomes stipendija
pieteikšanās līdz 23.02.2024.

Uz Stipendijām var pretendēt jebkurš ViA students. Tiek piešķirtas 5 (piecas) stipendijas:

1.  Padomes priekšsēdētāja Arņa Saukas stipendija,

2.  Padomes locekles Ineses Ebeles stipendija,

3.  Padomes locekļa Gata Krūmiņa stipendija,

4.  Padomes locekles Daces Ļjusas stipendija,

5.  Padomes locekļa Andra Puriņa stipendija.

Ar stipendijas nolikumu, tai skaitā katras stipendijas piešķiršanas kritērijiem iespējams iepazīties šeit.

SIA "VALPRO" stipendija –
mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālista prakse

pieteikšanās līdz 09.02.2024.

SIA "VALPRO" stipendijas mērķis ir at balstīt zinātkārus un talantīgus Vidzemes Augstskolas studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai, radot iespēju studiju laikā gūtās zināšanas nostiprināt praksē. 

Stipendijas piešķiršanas noteikumi

Stipendiju piešķir Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmu "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" un "Mediju studijas un žurnālistika" 3.-4.kursa studentam.
Pretendentam ir:
-
 
labas vai teicamas angļu valodas zināšanas;
-
vēlama pieredze preses relīžu rakstīšanā;
- vēlama pieredze darbā ar
canva.com vai citiem līdzīgiem rīkiem;
- izpratne par starptautisko tirdzniecību un mārketingu tiks vērtētas kā priekšrocība;
-
precizitāte, proaktivitāte un iniciatīva, atbildības sajūta.

Ar stipendijas nolikumu var iepazīties šeit.
Pieteikuma anketa pieejama šeit.

SIA “VALPRO” stipendija –
pārdošanas asistenta prakse

pieteikšanās līdz 09.02.2024.

SIA "VALPRO" stipendijas mērķis ir at balstīt zinātkārus un talantīgus Vidzemes Augstskolas studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai, radot iespēju studiju laikā gūtās zināšanas nostiprināt praksē. 

Stipendijas piešķiršanas noteikumi

Stipendiju piešķir Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas "Biznesa vadība" 3.-4.kursa studentam.
Pretendentam ir:

- labas vai teicamas angļu valodas zināšanas;
- vēlama prasme strādāt ar RVS Horizon;
- izpratne par starptautisko tirdzniecību un mārketingu tiks vērtētas kā priekšrocība;
- precizitāte, proaktivitāte un iniciatīva, atbildības sajūta.

Ar stipendijas nolikumu var iepazīties šeit.
Pieteikuma anketa pieejama šeit.

 

Vidzemes Augstskolas rektores Agneses Dāvidsones stipendija
Pieteikšanās līdz 15.01.2024.

Agneses Dāvidsones stipendijas piešķiršanas mērķis ir atbalstīt Augstskolas studentus, kuri ir pilsoniski aktīvi.

Stipendija tiek piešķirta vienam Augstskolas bakalaura vai maģistra programmas studentam studijām līdz 10 mēnešu periodam.

Pirmo reizi stipendiju ir tiesības saņemt piecus mēnešus laika periodā no 2024.gada februāra līdz jūnijam (ieskaitot), bet turpmāk tā tiek izsludināta katru gadu septembrī un piešķirta periodam līdz desmit mēnešiem.  

Stipendijas apmērs ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00  centi) mēnesī.

Pretendēt uz Stipendiju ir tiesības Augstskolas studentam, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

   • Augstskolas bakalaura vai maģistrantūras programmās studējošais, kurš ir imatrikulēts pilna laika studijām Latvijā (piemēram, bet ne tikai: neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā; attiecīgajā akadēmiskajā gadā neplāno ilgstošu mobilitāti apmaiņas programmā ERASMUS+); 

   • pieteikuma iesniegšanas brīdī nav studiju vai finansiālu parādu; 

   • ir pilsoniski aktīvs, var apliecināt šī brīža un iepriekšēju aktīvu pilsonisku līdzdalību un mērķtiecīgu darbību ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas sekmēšanā; 

   • pieteikumā prezentē redzējumu, kā Stipendijas saņemšanas periodā veicinās ilgtspējīgas attīstības mērķus Augstskolā, Valmieras novadā vai Vidzemes reģionā;

   • iepriekšējā studiju periodā ir uzrādījis augstus sasniegumus studijās, vidējā svērtā atzīme visos studiju gados nav mazāka kā 7; 

   • nesaņem citu ziedotāju Stipendiju studijām. 

Lai saņemtu Stipendiju, students iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu ViA Fondam, adresētu ViA Fonda direktoram (e-pasts: [email protected]). 

Iesniegumam students pievieno šādus dokumentus: 

   • motivācijas vēstuli, atspoguļojot savus kā līdera sasniegumus, paskaidrojot, kā students ir veicinājis pārmaiņas sabiedrībā ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un kādi ir viņa nākotnes  nodomi šajā jomā; 

   • sekmju izrakstu ar vidējo svērto atzīmi par visiem studiju gadiem; 

   • citus dokumentus pēc studenta ieskatiem (piemēram, saņemtās pateicības, diplomus, kuri saistāmi ar ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas veicināšanu, sociālo mediju publikāciju kopijas u.tml.). 

Iesniegumu students iesniedz desmit darba dienu laikā kopš paziņojuma par iespējām pieteikties Stipendijai publicēšanas mājaslapā www.va.lv. 

Ar stipendijas nolikumu var iepazīties šeit (e-dokuments) un šeit (word).

 

ViA fonds