,,

Projekta mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. (Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.)

Accelerate future hei

Augstākās izglītības iestādes (AII) ir būtisks zināšanu ekosistēmu un arvien vairāk arī inovāciju ekosistēmu virzītājspēks, jo tām piemīt potenciāls panākt izmaiņas ar izglītības, pētniecības un reģionālās attīstības palīdzību. Izmantojot Erasmus+ un Apvārsnis Eiropa programmu finansējumu, Eiropas Komisija (EK) ir aktīvi atbalstījusi AII, lai palielinātu to iesaisti un ietekmi sava reģiona kontekstā, veicinot inovācijas un uzņēmējdarbības aktivitātes. Paredzams, ka jaunā Eiropas Pētniecības telpa stiprinās AII pētniecības un inovācijas dimensiju, izmantojot visaptverošu institucionālu augstākās izglītības pārveides programmu sinerģijā ar Eiropas Izglītības telpu, pastiprinot to lomu kā pārmaiņu virzītājspēkam, veicinot to atveseļošanos, nodrošinot kopīgus mērķus ES un dalībvalstu iniciatīvām, lai atbalstītu augstākās izglītības iestādes to centienos pārveidot izglītības, pētniecības, inovācijas jomas, kā arī pienesumu sabiedrībai. Ņemot vērā, ka šī ietekme tiek panākta, uz zināšanām un digitalizāciju vērstai augstākās izglītības iestādei aktīvi sadarbojoties ar tās vidi, ir ļoti svarīgi saprast kontekstu, kurā AII pastāv un ko tā vēlas ietekmēt. Tādas iniciatīvas kā EK Viedā specializācija ir apzinājušas sadarbību starp AII un tās reģionu, vienlaikus atzīstot, ka pastāv ekosistēmas gan universitāšu un uzņēmumu sadarbībā, gan uzņēmējdarbībā. Panākt pārmaiņas AII, lai radītu labākus ietekmes kanālus, ir pārmaiņu vadības un procesu uzdevums. Tātad, lai virzītu pārmaiņas, ir jāveic visaptveroša secīgu un paralēlu darbību virkne, kas veicina Apzināšanos, Vēlmi, Zināšanas, kas noved pie Rīcības, kas pēc tam ir jāmēra, lai varētu Stiprināt jauno uzvedības modeli. To var panākt, izmantojot mērķtiecīgu atbalsta sistēmu, kas ir balstīta uz pašreizējo situāciju (status quo), kuras ietvaros tiek izstrādāta vīzija un aktivitātes, kas aprakstītas rīcības plānā un pēc tam tiek īstenotas pieteikumu projektos, kuros pieejams tāds atbalsts kā padomdošana (koučings), apmācības un starptautiskā apmaiņa.

Ent-r-e-novators

Ent-r-e-novators: entrepreneurs-researchers-educators-innovators (uzņēmēji-pētnieki-mācībspēki-inovatori). Projekta ambīcija ir ieviest domāšanas veidu, kas veicinātu spēcīgu sadarbību starp izglītību, pētniecību, inovācijām un uzņēmējdarbību. Izmantojot dažādas pieejas (uz nākotni vērstas darbnīcas, hakatoni, dzīvās laboratorijas, sabiedrības zinātnes projekti), EUDRES Ent-r-e-novators pievēršas reģionālām vajadzībām. Ent-r-e-novators samazina plaisu starp zināt-darīt un transformē no “es” uz “mēs” kultūru.

LZPFLPP 

Šī starpdisciplinārā projekta mērķis ir pētīt zinātnisko kultūru Latvijas vidusskolās kā vienu no būtiskākajiem zinātņu pratības sabiedrības virzītājspēkiem, radīt zināšanu bāzi zinātniskam diskursam un politikas rekomendācijām, kā arī izstrādāt un pārbaudīt teorētisku un empīriski pamatotu kritēriju modeli zinātniskās skolas kultūras novērtēšanai pēc pandēmijas.

Projekta mērķis
Projekta Tour4Youth mērķis ir uzlabot CB lauku reģionos dzīvojošo jauniešu nodarbinātības iespējas CB darba tirgū.  Projekts ir vērsts uz tūrisma, viesmīlības un restorānu nozarēm, kuru sociālā loma jauniešu iesaistīšanā darba tirgū ir ļoti svarīga. Šīs nozares ir arī glābšanas loks nodarbinātībai lauku apvidos, ņemot vērā strukturālās izmaiņas lauku nodarbinātības ainavā.
Galvenās mērķa grupas ir jaunieši bezdarbnieki ar atbilstošu izglītību, jaunieši, kas beidz augstskolu, ar risku palikt bez darba vai pārtraukt studijas. Projekts uzlabo viņu prasmes karjeras vadīšanā un darba meklēšanā, nodrošina vienmērīgāku pāreju no izglītības uz darbu, sniedz iespēju piekļūt kvalitatīvai nodarbinātībai un iegūt darba pieredzi, lai veidotu noturīgu karjeru.  Tas, savukārt, mudina viņus sasaistīties ar lauku apvidiem un iekārtot savu dzīvi vietējā kopienā. 
 

 

VIMAS projekta galvenais mērķis ir attīstīt efektīvāku tūrisma un atpūtas dabas teritoriju pārvaldību bioloģiskajai daudzveidībai, cilvēku dzīves kvalitātei un uzņēmējdarbības attīstībai. Tas tiks panākts, izpētot viedākas monitoringa metodes, lai uzlabotu apmeklētāju pārvaldību.

Uzskatu maiņa no vienreizējas lietošanas uz aprites vai daudzkārt lietojamām pārtikas piegādes sistēmām Baltijas jūras reģionā.

Projekta mērķis ir izpētīt, kā apritīguma principus un Zaļā kursa prasības no mērķa uzstādījumiem Eiropas Savienības un nacionālos politikas plānošanas dokumentos praktiski ieviest tūrisma sistēmā. Sadarbībā tiks veikta tūrisma sistēmas organizāciju aptauja Latvijā, 10-12 pilotorganizāciju padziļināta izpēte, un, balstoties izpētes rezultātos, tiks izstrādāts funkcionālais modelis, ar kura palīdzību novērtēt sākotnēji nepieciešamos resursus un procesus apritīguma ieviešanai organizācijā. Tiks kopīgi izstrādāts rīcībīpolitikas ziņojums politikas veidotājiem Latvijā, lai veidotu atbalstošu atbalsta mehānismu organizācijām, kā arī praktiskas rekomendācijas, kā organizāciju līmenī veikt novērtējumu apritīguma ieviešanai. Rezultāti tiks izplatīti zinātniskās publikācijās, kā arī tūrisma nozarē iesaistītajām pusēm Latvijā un ārvalstīs. Tiks sagatavots jauns zinātniska projekta pieteikums, lai turpinātu attīstīt pieteikto tēmu.

FLPP

Projekta mērķis ir izpētīt izglītības kā vērtības ietekmi Latvijas sabiedrības izaugsmē sociālekonomiskajā un kultūras kontekstā, vērtējot iedzīvotāju sociālo atdevi tautsaimniecības attīstībai un augstāka dzīves kvalitātes līmeņa sasniegšanai, nodrošinot ieguldījumu humānā kapitāla produktivitātē Latvijas reģionālajā kontekstā.

Projekta mērķis: Palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti, kā arī starptautisko sadarbību ar partnervalstīm