Studiju programmas absolventi var strādāt mediju un citās organizācijās, kas saistītas ar informācijas atlasi, apstrādi un analīzi digitālā, foto, video, audio un drukātā formātā. Absolvents var veidot savu uzņēmumu un kļūt par privātuzņēmēju mediju industrijā.

Studiju programma veicina mūsdienu darba tirgū pieprasītu prasmju un iemaņu apguvi – darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēja kritiski domāt, analizēt problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās iemaņas u.c.

Ikviena no prakses vietām var kļūt par Tavu pirmo darba vietu! Savukārt prakses laikā izveidotie darbi var kļūt par labu portfolio pamatu.

ABSOLVENTI DARBOJAS