Atvērtās ilgtspējas centrs

Atvērtā ilgtspējas centra misija: radīt, uzkrāt un apmainīties ar zināšanām un pieredzi reģiona ilgtspējīgai attīstībai.
Centra vīzija: būt dinamiskai un jebkuram kopienas biedram sasniedzamai vietai, kur kopā tiek radīti risinājumi, sadarbojoties, eksperimentējot un izmantojot vietējās un starptautiskās zināšanas.

Attēls 1

Atvērtais ilgtspējas centrs (Open Sustainabilit Center) radīts projektā E.I.N.S.: E3UDRES2 uzņēmējdarbības un inovāciju sadarbības tīkls viediem un ilgtspējīgiem reģioniem (E3UDRES2 Entrepreneurship and Innovation Network for Smart and Sustainable European Regions, Nr. 10043, https://eudres.eu/eins ).

Projektā katra sadarbības universitāte izvēlējās visatbilstošāko fokusa virzienu no sešiem Open Innovation Hub potenciāla izzināšanai un dibināšanai:

 1. Ēdiens
 2. Digitālā veselība un sociālā inovācija
 3. Radošās industrijas un digitālie mediji
 4. Digitālās tehnoloģijas un uzlabotā ražošana
 5. Gudra un ilgtspējīga darba un mācību vide
 6. Gudras un ilgtspējīgas pilsētas, reģioni un ciemati

ViA ir vienīgā augstskola Latvijā, kas ir neatkarīga reģionālā augstskola un tā atrodas Vidzemes reģiona centrā. Tāpēcatbilstošākais virziens izvēlēts “Gudras un ilgtspējīgas pilsētas, reģioni un ciemati”.  Pēc vairāk nekā gada ir izzināts potenciāls, iespējas un vajadzības Vidzemes reģiona ilgtspējīgai attīstībai un radīts Atvērtā ilgtspējas centra koncepts, kur vienviet to var darīt.

Vidzemes Augstskola ar Atvērtās ilgtspējas centru ir ieņēmusi kursu reģiona attīstībai, esot tā viduspunktam, kur caur studijām, pētniecību un inovāciju aktivitātēm tiek radīti risinājumi un veicinātas ilgtspējīgas pārmaiņas Vidzemes reģionā. 

Centrs vecinās uzņēmējdomāšanu kopienā, studiju procesā integrējot izaicinājumus, organizējot un piedaloties uzņēmējspēju aktivitātēs, kā arī, piedāvājot ViA pētnieku kompetencē esošus pakalpojumus. Galvenie un unikālie darbības virzieni, kuros Atvērtais ilgtspējas centrs var piedāvāt iesaistīties vai izmantot ir “Ilgtspējīgas būvniecības skola’’ un ‘’Teritoriju un nozaru attīstības plānošana’’.

 ‘Ilgtspējīgas būvniecības skolas’’ pamatā ir zināšanas un prasmes par ilgtspējīgu būvniecību un ēku rekonstrukciju, kas Latvija ir jau aktuāli, saistībā ar ‘’zaļo iepirkumu’’, ‘’Zaļā kursa’’ un klimata pārmaiņām.  ‘’Teritoriju un nozaru attīstības plānošanas’’ pamatā ir padziļināta un zinātnē balstīta izpratne par sociāliem, kultūras un ekonomiskiem aspektiem, lai novērstu dabas resursu iznīkšanu, apdzīvotu vietu pamestību un ilgtspējīgu pilsētas attīstību. Latvijā ar vien aktuālāka ir urbanizācijas un ‘’Zaļā domāšana’’.

 

Atvērtās ilgtspējas centrs ir neatkarīga vienība no  jebkuras fakultātes vai institūcijas, kur lēmumi un sadarbība notiek ātri un piedāvātie pakalpojumi ir un viegli pieejami. Atvērtās ilgtspējas centrs uzņēmumiem un organizācijām var palīdzēt šādos tematos:

1. Izpētes un pētījumi

 • Organizāciju digitālās ekosistēmas novērtēšana un rekomendācijas
 • Vēstures pētījumi
 • Komunikācija un kultūra
 • Biznesa ideju validācija un potenciāla izvērtēšana

2. Pakalpojumi

 • Ilgtspējīga tūrisma plānošana
 • Pilsētu vai novadu tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde
 • Virtuālā Realitāte mentālās un fiziskās veselības uzlabošanā un pasākumu organizēšanā
 • Politikas plānošanas dokumentu izstrāde, politikas analīze
 • Projektu pieteikumu sagatavošanas izstrādes un vadīšana
 • Zinātnisko iekārtu, laboratoriju un aprīkojuma noma
  • Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorija
  • E-studiju pārvaldības un tehnoloģiju laboratorija
  • Multimediju laboratorija                             
  • Telpiskās pētniecības laboratorija
  • Mehatronikas laboratorija                           
  • Elektrotehnikas laboratorija

3. Apmācību organizēšana un vadīšana

 • Profesionāļu apmācības ilgtspējīgas būvniecības jomā
 • Zinātniski pētniecisko darbu izstrāde ekonomikā 
 • Pētniecības un mācību metožu izvēle, konsultēšana un vadīšana
 • Mācību metodikas un literatūras izvēle un izstrāde
 • Problēmu izzināšana un risinājumu validēšana
 • Digitālā audiovizuālā komunikācija
 • Starpkultūru komunikācijas rīki indivīdiem, komandām un kopienām
 • Biznesa uzsākšana

4. Konsultācijas

 • Par aktuālām pētniecības jomām
 • Sociālā dialoga inovācijas un veidošana
 • Koplīguma attīstība Latvijā
 • Cienīga darba standartu attīstība u.c.
 • Arodbiedrību ilgtspēja
Attēls2