SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – uzņēmuma un eksporta attīstības iespējas, darbinieku motivācijas sistēmas izveide, radošo industriju attīstības potenciāls, attālinātas darba iespējas u.c.
MŪSDIENĪGAS STUDIJU METODES
Studiju kursu saturs, biežas gadījumu izpētes un grupu darbi veicina prasmes un iemaņas argumentēti diskutēt par sarežģītiem, sistēmiskiem uzņēmējdarbības jomas aspektiem, kā arī veicina spēju patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas problēmas.
CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Studiju procesā tiek iesaistīti nozares vadošie profesionāļi ar pieredzi vietējā un starptautiskajā biznesā, piedāvājot studentiem viņu vadītajos uzņēmumos izmēģināt apgūtās analītiskās prasmes.
STARPTAUTISKĀ BIZNESA PIEREDZES APGUVE
Studiju programmas īstenošanu nodrošina vietējā profesūra, kas gan ieguvusi izglītību, gan papildinājusi kvalifikāciju ārvalstīs, ārvalstu profesori no ASV, ES un citām pasaules universitātēm.
STARPTAUTISKA KVALIFIKĀCIJA
Programmas absolventiem ir unikāla iespēja saņemt Globālā biznesa izglītības tīkla BUSINET sertifikātus un diplomus par augstākās izglītības atbilstību starptautiskajam līmenim.
STUDIJAS ANGĻU VALODĀ
Nostiprina valodas lietošanas prasmes, palielinot konkurētspēju darba tirgū. Maģistra darbu iespējams rakstīt gan latviešu valodā, gan angļu valodā. Tas dod iespēju darbu izstrādāt arī internacionālā vidē.
STARPTAUTISKAS IESPĒJAS
Studentiem Erasmus+ programmas ietvaros ir iespējas studēt ES universitātēs, studentiem un absolventiem (gada laikā pēc absolvēšanas) tiek nodrošināta iespēja doties starptautiskajā praksē uz jebkuru no ES un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm.
ATBILSTĪBA STARPTAUTISKI ATZĪTAM BIZNESA VADĪBAS IZGLĪTĪBAS STANDARTAM
Studiju programmas nosaukums, saturs un iegūstamais grāds nodrošina atbilstību pasaulē atzītam biznesa vadības izglītības standartam (MBA), padarot tās atpazīstamas starptautiski.