Karjeras iespējas

Absolventi var būt privātuzņēmēji, mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un vadošie menedžeri gan ražošanas, gan pakalpojumu sfērā (piemēram, apdrošināšanā, bankās un citās finanšu institūcijās) nacionālā un starptautiskā mērogā.

Absolventi var būt arī valsts un pašvaldību iestāžu un to struktūrvienību vadītāji vai vadošie speciālisti dažādās jomās, piemēram, personāla vadībā,finanšu vadībā , mārketingā vai projektu vadībā.

Kā būtiskākās zināšanas un prasmes, kas noderēja profesionālajā darbībā, absolventi min: plašās zināšanas uzņēmējdarbībā un mārketingā; iegūtās prasmes uzņēmuma darbības stratēģiskajā plānošanā; praktiski pielietojamās zināšanas grāmatvedībā, finanšu vadībā un auditā, cilvēkresursu vadībā;

studiju procesā attīstīta prasme atrast, pielietot un analizēt informāciju, izstrādājot gada projektus un bakalaura darbu; tiek atzīmēta praktiskajās nodarbībās iegūtā prasme uzstāties, diskutēt un argumentēt savu viedokli;akcentēta starptautiskās studiju un prakses pieredze, kā arī iespēja apgūt vairākas svešvalodas.

absolventi darbojas