Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.505* „Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”, ikvienai personai ir tiesības vērsties Vidzemes Augstskolā ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā.


 

Kā notiek studiju rezultātu atzīšana?

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Vidzemes Augstskolā regulē "Nolikums par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Vidzemes Augstskolā".

Lai uzsāktu studiju rezultātu atzīšanas procesu, personai mēnesi pirms semestra sākuma ir jāaizpilda un jāiesniedz IESNIEGUMS, pievienojot tam:

1. Europass Curriculum Vitae;

2. Studiju rezultātus/pieredzi apliecinošie dokumenti vai to kopijas (Ja iesniegumam pievieno šo dokumentu kopijas, personai ir pienākums uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus);

3. Reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz Studiju administrēšanas grupā  (Valmiera, Tērbatas iela 4, T218. kabinets) vai sūta uz studijas[at]va.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.


Ir jāveic reģistrācijas maksa par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu - EUR 200,00 par vienu reģistrāciju (Vidzemes Augstskolas studentiem ViA Zināšanu un tehnoloģiju centra kursiem bez maksas). Maksa par pārbaudījumu iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu - saskaņā ar ViA maksas pakalpojumu cenrādi.Aizpildīta iesnieguma paraugs

 

Kontakti jautājumiem:

e-pasts: studijas[at]va.lv
mob.tālrunis: + 371 26182255
ViA Studiju administrēšanas grupa

(ViA rekvizīti)