KARJERAS IESPĒJU DAŽĀDĪBA
Iespējas strādāt pilsētvidē vai brīvā dabā, valsts iestādēs, privātos uzņēmumos vai kļūt pašam sev par darba devēju. Tas var būt mierīgs darbs birojā vai aktīva darbošanās. Darbs, tāpat kā ceļošana, var būt atkarīgs no paša gaumes, talantiem un interesēm.
CEĻOŠANA STUDIJU LAIKĀ
Lielākā daļa studentu vismaz vienu semestri studē sadarbības augstskolās kādā no 97 augstskolām 41 valstī vai dodas vasaras praksēs un studiju ekskursijās uz ārvalstīm.
PIELĀGOTS STUDIJU SATURS
Katru gadu tas tiek pilnveidots atbilstoši nozares attīstībai. Apmācībā tiek izmantotas jaunākās metodes un tehnoloģijas, kas atbilst digitālā laikmeta prasībām. Studiju programmā vairākus kursus pasniedz ārvalstu viesdocētāji.
SVEŠVALODAS
Vienīgā tūrisma studiju programma, kur iespējams studēt ķīniešu valodu visu studiju periodu. Iespējams apgūt arī krievu, vācu un franču valodu.
PRAKTISKA PIEREDZE
Studenti darbojas reālos projektos. Pēta tūrisma resursus un infrastruktūru, izstrādā uzņēmumu un teritoriju attīstības plānus, organizē dažādus pasākumus, veido informāciju par tūrisma produktiem virtuālajā vidē, piedalās vadības simulācijas spēlēs.
CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Daudzos studiju kursos atbilstoši tēmas specializācijai kā vieslektori tiek iesaistīti nozares vadošie profesionāļi.
SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – tūrisma galamērķa atspoguļošana Instagram, gastronomiskā tūrisma iespējas, dažādu pasākumu un mākslas centru ietekme uz tūrisma un viesmīlības nozari, auto tūrisma segmenta izpēte u.c.
PIEPRASĪJUMS
Ar katru gadu arvien palielinās to cilvēku skaits, kas ceļo, un nodarbināto skaits ar tūrismu saistītajās nozarēs palielinās līdz ar tūristu skaitu.
PRAKŠU DAUDZVEIDĪBA
Pārgājieni dabā ar aktīvā tūrisma elementiem (velo, laivas, kājas), integrētā apvidus prakse, mācību ekskursijas Latvijā un ārzemēs.