Studē informācijas tehnoloģijas ViA un ej kopsolī ar laiku!

ViA piedāvātā profesionālā bakalaura programma Informācijas tehnoloģijās ir veidota tā, lai studējošajiem sniegtu pēc iespējas plašākas zināšanas dažādajās IT tehnoloģijās un to lietojumā. Studiju programmas izveidē un pilnveidē tika iesaistīti gan nozares profesionāļi, gan arī IT uzņēmumi un profesionālās asociācijas; tādējādi mums ir izdevies izveidot aktuālu programmu, kas ietver sevī nozarē pieprasīto prasmju un iemaņu apguvi. IT nozares profesionāļu iesaiste turpinās arī programmas īstenošanā – gan kā mācībspēkiem, gan arī izstrādājot specializētos kursus. Šādas sadarbības rezultātā studējošajiem ir iespēja tikt pamanītiem jau studiju laikā un nodrošināt sev stabilu darba vietu vai nu tepat Valmierā, vai arī ārpus tās.

Studijas notiek klātienē, Valmierā.
Studiju formāts : lekcijas, praktiskie/ laboratorijas darbi, grupu darbi, hakatoni.

Studiju programmas ilgums ir 8 semestri jeb četri gadi, no tiem trīs gadi ir atvēlēti studijām, savukārt pēdējā gadā studējošie dodas praksē un raksta bakalaura darbu.

 

Studiju programmā iespējams specializēties šādās jomās – “KIBERDROŠĪBA UN PROGRAMMĒŠANA”  vai “VIRTUĀLĀS REALITĀTES UN MOBILO SISTĒMU IZSTRĀDE”. 

Informācijas tehnoloģijas ir ļoti plaša nozare, tāpēc ViA piedāvātā profesionālā bakalaura programma ir veidota tā, lai studējošajiem sniegtu zināšanas tās dažādajās jomās, tehnoloģijās un to lietojumā. Studiju programmas veidošanā un īstenošanā ir iesaistīti gan nozares profesionāļi, gan IT uzņēmumi un profesionālās asociācijas, tādējādi mūsu programma iekļauj nozarē tik ļoti pieprasīto prasmju un iemaņu apguvi. Sadarbībā ar IT nozares profesionāļiem, tiek uzturēta augsta studiju kvalitāte un regulāri pilnveidoti studiju kursi. Teju visi mūsu studenti sāk strādāt IT uzņēmumos jau studiju laikā un nodrošināt sev stabilu darba vietu vai nu tepat Valmierā, vai arī ārpus tās.
Alvis Sokolovs
Inženierzinātņu fakultātes lektors
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālā bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Programmēšanas inženieris 

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2029.gada 24.oktobrim.

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas (Klātienes tikšanās apmēram reizi mēnesī, pārējā laikā studijas notiek patstāvīgi, elektroniskajā mācību vidē)

 

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri) pilna laika studijām

5 gadi (10 semestri) nepilna laika studijām

BUDŽETA VIETU SKAITS 2023./2024.AK.G.

50* (pilna laika studijām latviešu valodā)

10 (pilna laika studijām angļu valodā)

*(12 no 50 budžeta vietām 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2023.gada rudens semestri)

 

STUDIJU MAKSA 2023./2024.AK.G.

EUR 2930* (pilna laika studijas)

EUR 2344* (nepilna laika studijas)

*Šī ir pilnā studiju maksa. Ja vēlies noskaidrot sev iespējamo studiju maksas atlaidi dodies uz studiju maksas kalkulatoru.

 

VALODA

Studiju programmu ir iespējams apgūt latviešu un angļu* valodā 

*ar nosacījumu, ka tiek nokomplektēta grupa, papildu prasība studiju uzsākšanai - angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī.

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā**^ (vienā no mācību satura apguves līmeņiem, kā arī pārējie reflektanta kārtotie CE);

Papildus punktus pie konkursa rezultāta var iegūt par nokārtotu augstākā mācību satura apguves līmeņa CE šados mācību priekšmetos: PROGRAMMĒŠANA vai MATEMĀTIKA.

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1. - 3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati / ekonomika, ķīmija, bioloģija; Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.795 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

UZŅEMŠANA 2023

Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv:  14. – 24.jūlijs

Reflektantu pieteikumu elektroniskā pašapstiprināšana portālā www.latvija.lv:  14. – 24.jūlijs, plkst.16:00

Pieteikumu apstiprināšana klātienē, ja nevar pieteikumu pašapstiprināt, jebkurā uzņemšanas punktā Latvijā!

Vidzemes Augstskolas uzņemšanas punkta Valmierā, Tērbatas ielā 10, darba laiks: 18. - 21.jūlijs, plkst.10:00–15:00;  22.jūlijs, plkst.10:00–13:00;  24.jūlijs, plkst.10:00–16:00

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.