Studiju programmas saturs
PROGRAMMAS SATURS

Lai sekmīgi varētu studēt šajā programmā, mēs no Tevis sagaidām izpratni par eksaktajiem priekšmetiem – matemātika, fizika, statistika, algoritmi un datu struktūras būs daļa no priekšmetiem, ko nāksies apgūt jau pirmajos studiju gados. Paralēli tiem pamazām iekļausim lekciju sarakstā arī specializētos nozares priekšmetus – dažādas programmēšanas valodas, rīkus un vides, datu bāzu tehnoloģijas, mobilās tehnoloģijas; stāstīsim par datu pārraides tīkliem, datoru arhitektūru un Linux serveru administrēšanu.

Otrā studiju gada noslēgumā studējošie jau rakstīs savu pirmo lielo projektu – Gada projektu – tas būs kā atskaites punkts par apgūto pirmajos divos gados. Savukārt trešajā studiju gadā aicināsim Tevi izvēlēties kādu no sev interesējošajām programmas specializācijām : VR (virtuālās realitātes) virzienu vai kiberdrošību. Attiecīgi šajā studiju gadā programmā tiks iekļauti pieci specializētie priekšmeti katrā specializācijas virzienā, piem., UX, 3D modelēšana VR virzienā un mākslīgā interneta risinājumi, datu drošība un aizsardzība kiberdrošības virzienā.

Pēdējais studiju gads tiek atvēlēts praksei un bakalaura darba rakstīšanai.

NOZARES PAMATKURSI

Programmēšanas pamati I, Ievads specialitātē, Datu pārraides tīkli, Windows operētājsistēma, Fizika specialitātē, Linux serveru administrēšana, Statistika inženierzinātnēs, Tīmekļa tehnoloģijas, Nozares tiesības, Algoritmi un datu struktūras, Projektu vadība inženierzinātnēs.

VISPĀRĒJIE KURSI

Matemātika inženierzinātnēs, Angļu valoda specialitātē, Profesionālā komunikācija inženierzinātnēs, Pētījumu izstrādes un prezentēšanas prasmes, Darba, vides un civilā aizsardzība, Svešvaloda (vācu/franču), Ekonomikas pamati IT uzņēmumos, Starpkultūru izpratne, 

SPECIALIZĒTIE KURSI

Ievads mobilajās tehnoloģijās, Datu bāzu tehnoloģijas, Datoru arhitektūra, Programmēšanas pamati II, IT menedžments un līderība, Ievads Python programmēšanā un datu izpētē, Python OOP un modelēšana, Programmatūras izstrādes principi, Industriālā psiholoģija, Datu bāzu sistēmu integrācijas pamatprincipi, ĢIS*,  Starpplatformu risinājumi (e-biznesa sistēmas), Lietu internets un sensoru tīkli*, Objektorientētā programmēšanas valoda, Biznesa procesu analīze un modelēšana, Programmatūras inženierija, Testēšana un tās automatizācijas rīki**

Specializācija kiberdrošībā

Ievads informācijas drošībā, Lietišķā kriptogrāfija, Ievads AI un mašīnmācīšanās*, Datu aizsardzība un drošība, Ievads datu zinātnē

Specializācija virtuālajā realitātē:

Lietotāja saskarne UX, Mobilie risinājumi (Android), 3D modelēšana Blender programmā, iOS mobilo lietotņu izstrāde, 3D interaktīvo vižu izstrāde

 

Prakse

Prakse ir paredzēta pēdējā studiju gadā (7. un 8. semestrī) – kopējais prakses apjoms ir 22 KP jeb 22 nedēļas.

Prakses vietas piedāvā gan novada uzņēmumi, gan arī mūsu sadarbības partneri. Arī augstskola piedāvā iespēju iziet praksi ViA.